Quy định mới về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh

Quy định mới về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, trong đó quy định rõ về cơ sở để xem xét, xác nhận đăng ký khoản phát hành và các trường hợp phải đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế.