Hỗ trợ phát triển kinh tế trong cộng đồng tôn giáo người Chăm

Hỗ trợ phát triển kinh tế trong cộng đồng tôn giáo người Chăm

Thời gian tới, Ninh Thuận chú trọng đến nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu trái cây đặc sản, các nghề thủ công truyền thống phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương nhằm giúp đồng bào Chăm, nhất là cộng đồng tôn giáo Islam, Bàni, Bàlamôn… có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập.