Xây dựng cơ chế quản lý công nợ phải thu trong các doanh nghiệp thương mại

Xây dựng cơ chế quản lý công nợ phải thu trong các doanh nghiệp thương mại

Nếu doanh nghiệp quản lý các khoản công nợ phải thu tốt, doanh nghiệp sẽ ít công nợ, khả năng thanh toán dồi dào, ít chiếm dụng và cũng ít bị chiếm dụng vốn. Điều đó tạo cho doanh nghiệp chủ động về vốn đảm bảo cho quá trình kinh doanh thuận lợi. Ngược lại, khi tình hình tài chính gặp khó khăn sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau dây dưa kéo dài, đơn vị mất đi tính chủ động trong kinh doanh và khi không còn khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Do vậy, vấn đề quản lý công nợ phải thu là một trong những mối quan tâm hàng đầu và mang ý nghĩa sống còn với hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.