Đấu giá khoản nợ của DATC tại Công ty Bia rượu Eresson

Đấu giá khoản nợ của DATC tại Công ty Bia rượu Eresson

Thực hiện kế hoạch thoái vôn đầu tư tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành các thủ tục đấu giá toàn bộ khoản nợ phải thu tại doanh nghiệp khách nợ là Công ty TNHH MTV Bia rượu Eresson.