Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019

Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019

Ngày 02/5/2019, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ". Vietcombank vinh dự đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019.