Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Quy định liên quan đến điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được áp dụng từ ngày 1/1/2021 là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.