Tin buồn

Tin buồn

Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Tài chính và gia đình đồng chí Đỗ Văn Hải vô cùng thương tiếc báo tin.