Siết chặt việc phân loại hàng hóa nhập khẩu

Siết chặt việc phân loại hàng hóa nhập khẩu

Ngày 23/8/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5591/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu về việc thực hiện đúng các quy định về phân loại hàng hóa nhập khẩu.