Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và kiến nghị

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và kiến nghị

Bài viết trình bày một cách khái quát về những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam trong những năm vừa qua. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, bất cập và những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.