Nhận diện chi phí môi trường trong giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất

Nhận diện chi phí môi trường trong giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất

Hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều đồng ý rằng mục tiêu chính của nền kinh tế là phát triển bền vững. Tính bền vững đòi hỏi các công ty phải phấn đấu về hiệu quả sinh thái, nhưng họ chỉ có thể đo lường bằng cách tạo ra thông tin chính xác về cả chi phí, doanh thu môi trường và hiện trạng môi trường.