9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Tài chính, trong đó đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.