Giảm thủ tục, tạo thuận lợi khi tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm

Giảm thủ tục, tạo thuận lợi khi tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,