Giảm phí dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Giảm phí dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, ngành ngân hàng đã kêu gọi các tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí, giảm lương giảm thưởng để giảm lãi, giảm phí, cơ cấu nợ tạm chưa thu lãi,... cho khách hàng. Riêng về việc miễn, giảm phí, hơn 1.000 tỷ đồng là con số ước tính tổng số tiền phí dịch vụ thanh toán mà các TCTD đã miễn, giảm cho khách hàng đến hết năm 2020.