Quy định về xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi

Quy định về xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi

Giải đáp vướng mắc của ông Huỳnh Quãng (Đà Nẵng) về những quy định liên quan đến x xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể nội dung này.