Xử lý vi phạm hành chính trong giao dịch thuế bằng phương thức điện tử

Xử lý vi phạm hành chính trong giao dịch thuế bằng phương thức điện tử

Điều 32 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021, của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, thay thế Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 và Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 đã quy định cụ thể về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong giao dịch thuế bằng phương thức điện tử.