3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là bộ tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng rộng rãi. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu, quy định và hướng dẫn quản lý môi trường. Nói cách khác, đây được coi là chuẩn mực dành cho doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường.