“Không nên quy định hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng”

“Không nên quy định hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng”

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, không nên quy định hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo hai hình thức thông qua bên thụ hưởng và giải ngân trực tiếp cho khách hàng.