Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ ngân sách trung ương: Tối đa 40 triệu đồng/hộ

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ ngân sách trung ương: Tối đa 40 triệu đồng/hộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022, Thông tư này quy định rõ việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.
Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số không vượt quá 40 triệu đồng/hộ

Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số không vượt quá 40 triệu đồng/hộ

Ngày 26/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.