Một số quy định mới về tinh giản biên chế

Một số quy định mới về tinh giản biên chế

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất

4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất

Để cập nhật các quy định mới liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó phải kể đến việc xếp loại viên chức từ 20/8.