Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại

Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại

Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư số 119/2020/TT-BTC  ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.