Khẳng định vai trò nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập

Khẳng định vai trò nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập

25 năm qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển rất mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng cao vị thế, vai trò của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam không chỉ trong nước mà cả trong khu vực và trên thế giới.