Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Tại phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, trong đó, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 – 2024.