Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực từ ngày 20/4/2020. Nghị định quy định một số ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP).