Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế về báo cáo tài chính tại Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế về báo cáo tài chính tại Việt Nam

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ, hòa nhập với xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế thị trường, khu vực tài chính công cũng có những thay đổi đáng để. Tuy nhiên, kế toán khu vực công ở Việt Nam vẫn còn một khoảng cách với các chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế, nhất là bước cuối cùng trong quy trình hạch toán kế toán là lập báo cáo tài chính. Bài viết phân tích sự cần thiết áp dụng CMKT công quốc tế, từ đó đề ra một số định hướng để vận dụng CMKT công quốc tế về báo cáo tài chính tại Việt Nam.