Hiện đại hoá quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Hiện đại hoá quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngành Thuế đã và đang thực hiện hiệu quả các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, triển khai hoàn thuế điện tử...