Bước nhảy vọt trong kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Bước nhảy vọt trong kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hoá kho bạc; tổ chức các hội nghị để trao đổi, phổ biến về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN nhằm đem lại sự hài lòng và chất lượng phục vụ cao nhất cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và người dân có giao dịch với hệ thống KBNN Nam Định.