Kích cung để thúc đẩy tăng trưởng

Kích cung để thúc đẩy tăng trưởng

Gần đây có một số đề xuất cần kích cầu. Điều đó không sai, thậm chí là cần thiết. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra cung hiện cũng bị yếu. Vì vậy, phải kích cung trong nước, thậm chí còn phải mạnh hơn kích cầu - tức là tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP).