Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

Trong nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu, thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam trong các năm qua chứng kiến sự bùng nổ và có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô thu hút nhiều doanh nghiệp, cá nhân tham gia cũng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước, đòi hỏi cần có các quy định cụ thể để thực hiện việc quản lý. Trước thực trạng này, ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 431/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.