Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa

Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2023.