Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội

Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với những kết quả đạt được trong triển khai Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến năm 2020, với bối cảnh và yêu cầu mới của nền kinh tế, xã hội, việc đánh giá, tổng kết và đề xuất các giải pháp có tính chiến lược, làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong giai đoạn tới là cần thiết. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2030 đã đưa ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, làm căn cứ triển khai thực hiện, trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong giai đoạn 2011 – 2020, phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Phát huy vai trò giám sát, đối mới tư duy quản lý môi trường

Phát huy vai trò giám sát, đối mới tư duy quản lý môi trường

Bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã liên tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tiếp tục có nhiều cải cách mạnh mẽ, trong đó nêu cao vai trò của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và thay đổi phương thức quản lý môi trường.