Giữ vững kỷ luật, kỷ cương chi tiêu ngân sách

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương chi tiêu ngân sách

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các tháng cuối năm 2021, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương chi tiêu ngân sách để thực hiện các kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.