Tác động của công nghệ số đến lĩnh vực kế toán ở Việt Nam

Tác động của công nghệ số đến lĩnh vực kế toán ở Việt Nam

Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế toán cũng như cách thức hoạt động của kế toán cũng đang dần thay đổi. Với thực tiễn bùng nổ của công nghệ số nói chung và ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng trong lĩnh vực kế toán thời gian qua tại các nước phát triển ở khu vực và toàn cầu, đòi hỏi lĩnh vực kế toán Việt Nam cần nhận thức được các tác động, từ đó có thể tận dụng được tối đa các cơ hội để phát triển. Bài viết trao đổi về một số tác động của công nghệ số đến lĩnh vực kế toán hiện nay, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm giúp lĩnh vực này tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong thời gian tới.
Lĩnh vực kế toán đón đầu cơ hội từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Lĩnh vực kế toán đón đầu cơ hội từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, lĩnh vực kế toán cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp lĩnh vực kế toán Việt Nam tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ tài chính, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực kế toán là phải tận dụng tốt cơ hội và hóa giải những thách thức để chủ động trong bối cảnh hội nhập.