Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bảo đảm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như trong quản lý Nhà nước về đấu giá.