Bàn về định mức kinh tế - kỹ thuật,  định mức chi phí trong quản lý hàng dự trữ quốc gia

Bàn về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí trong quản lý hàng dự trữ quốc gia

Luật Dự trữ quốc gia quy định hai loại định mức trong quản lý hàng dự trữ quốc gia gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và định mức chi phí nhập, chi phí xuất, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Bài viết này bàn về nội hàm, cơ sở pháp lý, thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện hai loại định mức nói trên, qua đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các loại định mức trong quản lý hàng dự trữ quốc gia.