Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/7/2022

Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/7/2022

Ngày 12/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.