Lý thuyết phù hợp: Ứng dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị

Lý thuyết phù hợp: Ứng dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị

Lý thuyết phù hợp là một lý thuyết thuộc về tổ chức cho rằng các cấu trúc của tổ chức không cố định mà phù hợp với môi trường và bối cảnh bên trong cũng như bên ngoài tổ chức. Áp dụng lý thuyết phù hợp, các nghiên cứu kế toán quản trị đã tập trung vào khám phá tác động của công nghệ, môi trường, cơ cấu tổ chức, quy mô, chiến lược và văn hóa của doanh nghiệp tới hệ thống kế toán quản trị (KTQT) của doanh nghiệp (DN).