Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập ở các nước – Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập ở các nước – Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong quá trình này, đòi hỏi phải phát triển một thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập mạnh cả về số lượng và chất lượng nhằm thúc đẩy cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như thực hiện các cam kết thương mại quốc tế. Việc học tập các quốc gia có nền kinh tế phát triển và hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập hiện đại, hiệu quả luôn hữu ích đối với việc phát triển dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.