Tăng cường cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị

Tăng cường cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị

Quyết định số 450/QĐ-TTg 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, duy trì và cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị.