Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số, nền kinh tế số và xã hội số.