Mức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Mức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã quy định cụ thể mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.