Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp

Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp

Mới đây, Bộ Nội vụ có Công văn số 6670/BNV-TL quy định về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Theo đó, thẩm quyền thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đã được quy định cụ thể