Ngân hàng Big 4 đua tăng vốn

Ngân hàng Big 4 đua tăng vốn

Việc tăng vốn cho các ngân hành thương mại (NHTM), đặc biệt là nhóm Big 4, được xem là yêu cầu cấp thiết để tăng năng lực tài chính, giữ vững lành mạnh của hệ thống và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.