Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu các mặt hàng ngành nghề nông thôn đạt trên 6,0 tỷ USD/năm

Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu các mặt hàng ngành nghề nông thôn đạt trên 6,0 tỷ USD/năm

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu các mặt hàng ngành nghề nông thôn đạt trên 6,0 tỷ USD/năm.