Truyền thống 76 năm vẻ vang và hào hùng của ngành Tài chính Việt Nam

Truyền thống 76 năm vẻ vang và hào hùng của ngành Tài chính Việt Nam

76 năm trước, ngày 28/8/1945, cùng với sự ra đời của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngành Tài chính Việt Nam được thành lập. Để rồi từ đây, ngày này là một mốc son lịch sử vô cùng ý nghĩa, đánh dấu vai trò của một ngành kinh tế trọng điểm, then chốt, đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân ta.