Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền đã bổ sung quy định liên quan đến phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.