Các trường hợp được trợ giúp xã hội khẩn cấp

Các trường hợp được trợ giúp xã hội khẩn cấp

Bên cạnh các đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ cũng quy định các đối tượng, trường hợp được nhận trợ giúp xã hội khẩn cấp.
Từ ngày 01/7/2021, tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng

Từ ngày 01/7/2021, tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, Nghị định đã điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng đồng nghĩa với việc tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng.