Nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

Nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.
Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển

Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển

Nhiều chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí sẽ được thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình vừa được Chính phủ ban hành.
5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.