Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong đó, nêu rõ thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công.