Sản lượng điện thương phẩm EVNNPC tháng 2/2023 đạt 6,616 tỷ kWh

Sản lượng điện thương phẩm EVNNPC tháng 2/2023 đạt 6,616 tỷ kWh

Tháng 2/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.
Sản lượng điện thương phẩm tháng 2/2023 của EVNNPC đạt 6,616 tỷ kWh

Sản lượng điện thương phẩm tháng 2/2023 của EVNNPC đạt 6,616 tỷ kWh

Tháng 2/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.