Điều hành ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan

Điều hành ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan

Tại phiên họp của Quốc hội chiều ngày 23/10/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2024, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024–2026.